Gemeenteprofiel

Missie van de gemeente

De missie van de gemeente is als volgt geformuleerd: “Wij erkennen een Drie-enig God; Vader, Zoon en Heilige Geest. God de Vader, die de wereld heeft gemaakt en regeert, gaf Zijn Zoon om de wereld te verlossen van zonde en schuld. Die blijde boodschap van verlossing willen wij uitdragen en delen met de leden van onze gemeente en met de mensen in onze omgeving.”

“Een open kerk onder een open hemel.”

Demografie van kerk en wijk

De Schaapskooi is een gemeente van ca. 370 leden, waarvan zo'n100 doopleden. Er is een grote groep leden van 25 tot en met 40 jaar,met hun kinderen. De groep van 55 tot en met 85 jaar is ook goed vertegenwoordigd.

Het grondgebied omvat het oostelijk deel van de stad Amersfoort en het dorp Hoevelaken in de gemeente Nijkerk.  Vanuit de omliggende wijken is er weinig uitwisseling met de kerk. De wijken Kruiskamp en Liendert omvatten veel sociale huurwoningen, waar veel stille armoede is. Hier leven vele culturen naast elkaar. In deze twee wijken staan twee moskeeën. Het dorp Hoevelaken en de wijk Rustenburg omvatten voornamelijk koopwoningen. Hier is de culturele diversiteit minder en het gemiddelde opleidingsniveau en inkomen hoger dan de plek waar de kerk staat.

Het gros van de gemeente is bovengemiddeld opgeleid, wat geen weerspiegeling is van de directe omgeving van de kerk. In het verleden waren er veel contacten met het AZC, momenteel is dat beperkter. Wel zijn er nog steeds leden en belangstellenden uit andere culturen. Er zijn diverse basisscholen in de wijken. In de nabije omgeving van de kerk is christelijk onderwijs voor alle leeftijden. Hoger onderwijs is beperkt aanwezig in Amersfoort, veel 16+-ers vertrekken dan ook naar elders om te studeren.

Kerkelijke organisatie en samenwerkingsverbanden

We zijn onderdeel van de GKv/NGK en zijn ondergebracht in de classis Amersfoort/Leusden. Er vindt kanselruil plaats met predikanten van deNGK en de CGK. In het samenwerkingsverband met NGK en CGK functioneert ook degemeente De Oase die diensten in het Arabisch verzorgd.

In het jongerenwerk wordt samengewerkt met naburige GKV-gemeentes. De Stille Week voor Pasen wordt samen met de PKN-gemeenten van de Adventkerk en De Bron vormgegeven. In Hoevelaken zijn tijdens de Stille Week bijeenkomsten geweest met leden van de CGK en NGK.

De gemeente is ingedeeld in 8 wijken. Elke wijk heeft in principe een wijkteam dat bestaat uit een ouderling, een diaken en tweebezoekers. Deze laatsten ondersteunen de ouderling en diaken in hun werk door het houden van contact met de wijkleden. Het lukt echter niet goed om de wijkteams goed te bemensen.

De gemeente heeft de afgelopen jaren één predikant gehad. Daarnaast worden regelmatig voor kortere tijd andere kerkelijke professionals ingeschakeld voor specifieke taken.

Kerkelijk klimaat en pastoraat

Onze gemeente is behoudend, maar tegelijkertijd in beweging. Hierin kan heldere sturing en begeleiding helpend zijn.

Er is veel onderlinge zorg. Mensen kijken naar elkaar om enzijn toegankelijk. Toch zijn er adressen waar al jaren geen of weinig huisbezoek heeft plaats­gevonden. De aandacht voor 16+ jongeren kan beter, zowel relationeel als in de vormgeving van diensten.

Eredienst, liturgie, diaconaat, vorming en toerusting

In de ochtenddienst is ongeveer 75% van de leden aanwezig, in de middagdienst ongeveer 10 %.

De liturgie is (met enige vrijheden) in overeenstemming met de generale regeling voor de kerkdiensten. De liedkeuze is de ene zondag­morgen moderner (met band), de andere zondag meer klassiek (met piano/orgel). Het Avondmaal wordt eens in de 2 maanden gevierd.

Diaconaal wordt er goed omgezien naar de noden van gemeenteleden, zowel financieel als in praktische zin.

Vorming en toerusting van gemeenteleden vindt, naast de kerkdiensten, eveneens plaats in bijbel­studie­verenigingen. Er is geen exact beeld hoeveel mensen lid zijn van een bijbelstudievereniging. Deelname aan de Bijbelstudieavonden wordt door de deelnemers als zeer waardevol ervaren. De vorming en toerusting van ambtsdragers en bezoekers verdient wel aandacht.

Tijdens de ochtenddienst zijn er eens in de twee weken bijbel­klassen voor de jeugd tot 12 jaar en buiten de diensten zijn er activiteiten voor deze groep. Catechisaties worden gegeven door de predikant en catecheten. De jongeren van 12 jaar zitten op vereniging en doen gezamenlijk een aantal activiteiten per jaar. Daarnaast heeft ons kerkgebouw een soosruimte die we gezamenlijk met andere kerken gebruiken.

Voor de groep van 18-30 is er geen specifiek aanbod.

Recente geschiedenis

De afgelopen jaren is veel tijd en aandacht besteed aan het afwikkelen van een zedenzaak. Dit heeft veel energie gevraagd van predikant, kerkenraad en gemeente en speelt nog steeds een rol in het persoonlijke pastoraat. We zitten nu in de situatie dat we vooruitkijken om met nieuwe energie samen kerk te zijn. De corona-epidemie heeft activiteiten stilgezet, maar tegelijkertijd weer nieuwe mogelijkheden en creativiteit gecreëerd.

Sinds een aantal jaar zijn we bezig met hoe het kerk-zijn vandaag en in de toekomst eruit kan zien. Dit traject wordt ondersteund vanuit de landelijke organisatie Kerk2030.

In 2019 is het diakenambt opengesteld voor vrouwen, gevolgd door de openstelling van het ambt van ouderling in 2021. Het is in het verleden moeilijk geweest om de vacatures bij ouderlingen en diakenen op te vullen. In 2021 en 2022 is dit goed gelukt.

Kerkelijk Personeelsbeleid

De predikant wordt begeleid door een commissie die speciaalvoor dit doel is aangesteld. Hij of zij wordt gestimuleerd om zichzelf verder te ontwikkelen door middel van studie of trainingen. In iedere kerkenraadsvergadering is specifiek ruimte om het welzijn van de predikant te bespreken.

In huisvesting wordt in overleg met de predikant voorzien. De gemeente is in bezit van een pastorie.

Gemeenteprofiel

Predikantsprofiel